JAN GERGOLET

JAN GERGOLET
Jan Gergolet, 26 anni, laureato in comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche con un master in scienze politiche all’Università di Lubiana. Raggiunta la maggiore età ed una consapevole maturità intellettuale, essendo poi nato in una famiglia dove ho appreso due madri lingue sin dalla tenera età, vivendo poi in una realtà piccola ma multiculturale (Doberdò del lago,  un comune ufficialmente sloveno ma situato nel territorio italiano e famosa per il lago di Doberdò, uno dei pochi esempi di lago che prende acqua dagli sbocchi sotterranei di fiumi vicini), ho sviluppato una distinta sensibilità a temi quali l’ antifascismo, l’ uguaglianza, l’ attenzione all’ambiente e la lotta per i diritti dei lavoratori. 
La passione per la politica nasce dalla curiosità e dal percorso di studi intrapreso: nel leggere i saggi di Tonino Negri ed i Quaderni del carcere di Antonio Gramsci ho abbracciato idee di sinistra ed oggi le dichiaro ufficialmente candidandomi per il partito Open FVG. Condivido pienamente gli ideali che stanno alla base del programma del partito a cui aderisco. In un periodo di crisi del lavoro come quello di oggi, dove vedo disoccupazione giovanile, una regione che invecchia e molta insoddisfazione tra i miei coetanei, credo di essere uno dei candidati che possano premettere ad una classe come quella dei giovani di mantenere il controllo sociale di un’economia ed un futuro; mi candido appunto per avere la possibilità di creare le condizioni ideali per una regione aperta, europea e dove i diritti sono uguali per tutti.   
Ho deciso di mettermi in gioco per provare a migliorare lo status quo. Metterò a disposizione tutto il mio ottimismo, la mia energia e la mia propositività che accompagneranno gli ideali che stanno alla base di un consenso collettivo. Sono dell’opinione che il dialogo, l’ascolto e il dibattito stanno alla base di una democrazia funzionante che ha come obiettivo trovare una chiave per risolvere uno e più problemi.

 Jan Gergolet, 26 let, diplomant tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi ter magister politologije (političnih teorij) na Univerzi v Ljubljani. Rodil sem se v dvojezični družini, kjer sem pridobil elastično in odprto mišljenje. Doma sem pa iz Doberdoba, majhna in slovenska občina, ki se nahaja na italijanskem ozemlju, znan po Doberdobškem jezeru, eden redkih primerov kraškega jezera, ki ga polnijo vode iz podzemnih rekah). Zgoraj navedena dejstva so neposredno vplivala na moj osebni razvoj občutljivosti na ideale kot so antifašizem, enakopravnost, pozornost do naravnega okolja in boj za pravice delavcev.
Strast za politiko prihaja iz radovednosti in opravljenega študijskega poteka: ob prebiranju esejev Tonija Negrija in Antonija Gramscija sem objel levičarske ideale, tako da vse to je pripomoglo, da se danes uradno kandidiram za stranko Open FJK. Popolnoma se strinjam z idejami, ki temeljijo na programu stranke, kateri pripadam. V obdobju krize dela kot je danes, kjer vidim brezposelnost mladih, deželo ki postaja vedno bolj stara in veliko nezadovoljstva med mojimi vrstniki, želim se direktno soočati s problemom delovnih pravic in si želim, da bi mlajši razred si spet pridobil in ohranil družbeni nadzor gospodarstva in prihodnosti. Kandidiram se potem zaradi teh razlogov, da lahko ustvarim idealne pogoje za odprto evropsko deželo, kjer so pravice enake za vse.
Odločil sem se, da se vključim v projektu izboljšanja statusa quo. Bom dal na razpolago ves svoj optimizem, svojo energijo in svojo proaktivnost, ki bodo spremljale idealov, ki so podlaga za kolektivno pogodbo. Sem namreč mnenja, da so poslušanje, razprava in dialog osnove za delovanje demokracije, ki si prizadeva, da bi našli konsenz oz. ključ do reševanja enega in več problemov.